Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Paragraaf 1 - Trainingen en Cursussen

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. De voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, algemene aanbiedingen, trainingen, cursussen en dergelijke van Viviano, ongeacht of deze samenhangen met, dan wel volgen op reeds gedane offertes, algemene aanbiedingen, (rechts)handelingen, overeenkomsten en dergelijke.
 2. Viviano behoudt zich het recht om de algemene voorwaarden vooraf aan nieuwe offertes, aanbiedingen, trainingen of cursussen te wijzigen of aan te vullen en zal dit te allen tijde uitdrukkelijk en schriftelijk vermelden in dit document.
 3. Een inschrijving bedoeld als bij artikel 2, lid 1, betekend te allen tijde een volledige acceptatie van alle algemene voorwaarden, inclusief de offerte.

 

Artikel 2 – Algemene voorwaarden van inschrijving

 1. Inschrijving geschiedt te allen tijde met een volledig ingevuld en ondertekend aanmeldformulier.
 2. Viviano bevestigt de inschrijving mits deze is gedaan zoals beschreven bij lid 1 en deze bevestiging geeft de onderlinge overeenkomst weer. Afwijkingen daarvan zonder overleg met Viviano zijn niet rechtsgeldig.
 3. Plaatsing geschiedt op volgorde van betaling.
 4. Viviano behoudt zich het recht voor:
  1. Bij te veel inschrijvingen aanmelders niet te plaatsen
  2. Bij te weinig inschrijvingen een training af te lasten
  3. Aanmeldingen niet te accepteren wanneer de training voor betreffende deelnemers niet als ‘geschikt’ wordt verondersteld door Viviano.

In de bij 3 vermelde gevallen komt de aanmelding te vervallen. In overleg met de deelnemer wordt een alternatief gezocht.

Artikel 3 – Prijzen

 1. Bij inschrijving gelden de trainingsprijzen, zoals deze zijn vermeld op dat moment op de website, ongeacht of aanmelder deze kent.
 2. Bij aanmelding voor een training op basis van een mailing of folder gelden de prijzen zoals vermeld in de betreffende mailing of folder
 3. In de cursusprijzen zijn de kosten voor cursusmateriaal inbegrepen, tenzij anders vermeld.
 4. Viviano staat als instelling ingeschreven bij het CRKBO. De trainingen zijn daarom vrijgesteld van btw.
 5. Prijzen kunnen op grond van onvoorziene omstandigheden worden aangepast.

 

Artikel 4 – Deelnamevoorwaarden

 1. Het volledige trainingsbedrag dient voor aanvang van de cursus op de bankrekening van Viviano te zijn bijgeschreven. Indien dit niet het geval is, dan behoudt Viviano zich het recht voor de deelname aan de training te weigeren, waarbij de betalingsverplichting onverminderd gehandhaafd blijft.

 

Artikel 5 – Standaard annuleringsvoorwaarden

Algemeen

 1. Annulering dient altijd schriftelijk te geschieden per post of per email of info@viviano.nl

Annulering tot 4 weken voor aanvang van de training

 1. Bij annulering van 4 tot 6 weken voor aanvang van de training wordt 50% van het verschuldigde totaalbedrag in rekening gebracht. 
 2. In overleg met en na toestemming van Viviano kan het mogelijk zijn zich door een ander te laten vertegenwoordigen, waardoor annuleringsvoorwaarden komen te vervallen.

 

Annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training

 1. Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de training is het volledige trainingsgeld verschuldigd.
 2. Het trainingsgeld kan niet worden verrekend met toekomstige aanmeldingen of met aanmeldingen van andere personen.
 3. In overleg met en na toestemming van Viviano kan het mogelijk zijn om zich door een ander te laten vertegenwoordigen.

 

Annulering na aanvang van de training

 1. Achteraf, dat wil zeggen na het moment dat de training van start is gegaan, is annuleren op geen enkele wijze meer mogelijk en dient het volledige factuurbedrag te worden voldaan.

 

Verplaatsing of Annulering van een ‘in company’ training

 1. Een trainingsdagdeel kan tot 3 weken voor de afgesproken datum in overleg kosteloos worden verplaatst naar een andere datum of geannuleerd worden.
 2. Bij verplaatsing of annulering korter dan 3 weken – en langer dan 1 week – voor datum wordt 50% van het cursusbedrag in rekening gebracht.
 3. Bij verplaatsing of annulering binnen 1 week voor de afgesproken datum is het volledige trainingsbedrag verschuldigd.

 

Artikel 6 – Betalingsvoorwaarden

 1. De factuur wordt na inschrijving per email naar de aanmelder gezonden.
 2. De factuur wordt uiterlijk 14 dagen na ontvangst voldaan.
 3. Indien de aanmelder niet binnen de in lid 2 van dit artikel genoemde termijn heeft betaald, is hij van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling vereist is. De aanmelder is in dat geval tevens zonder nadere sommatie vanaf de vervaldatum tot de datum van algehele voldoening een rente verschuldigd van 1% per maand, berekend over het openstaande factuurbedrag, waarbij een deel van een maand wordt beschouwd als een hele.
 4. Indien de aanmelder niet dan wel niet tijdig betaalt, zijn de daaruit voor Viviano voortvloeiende kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder deze kosten zij begrepen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, zoals de kosten van sommatie, incasso, raadsman/advocaat. De buitengerechtelijke kosten worden gesteld op ten minste 15% van het te vorderen bedrag.

 

Artikel 7 – Aansprakelijkheid

 1. Viviano is niet aansprakelijk voor enige schade die veroorzaakt is door of verband houdt met deelname aan een training van Viviano of de annulering van de overeenkomst door Viviano, tenzij aan Viviano opzet of grove schuld kan worden verweten.
 2. Indien Viviano op enig moment ondanks het bepaalde in lid 1 wel aansprakelijk is voor enige schade, dan zal deze beperkt zijn tot maximaal het factuurbedrag.
 3. Indirecte schade wordt niet vergoed.

 

Artikel 8 – Intellectuele eigendom

 1. Het verstrekte cursusmateriaal wordt eigendom van de opdrachtgever. De rechten van het intellectuele eigendom met betrekking tot de cursus, het cursusmateriaal en eventuele overige stukken/producten met betrekking tot de cursus worden door Viviano voorbehouden.
 2. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Viviano is de opdrachtgever niet gerechtigd gegevens uit en/of gedeelten en/of uittreksels van het verstrekte trainingsmateriaal te openbaren, te exploiteren of, op welke wijze dan ook, te verveelvoudigen.

 

Artikel 9 – Vervanging trainer

 1. Viviano is te allen tijde gerechtigd een trainer, door haar met de uitvoering van de trainingsovereenkomst belast, te vervangen door een andere trainer.

 

Paragraaf 2 - Hulpverleningsgesprekken

Artikel 1 – Aanmeldingen

 1. De gesprekken vinden altijd plaats volgens afspraak. De afspraak wordt rechtstreeks met de cliënt gemaakt, persoonlijk, en kan ook alleen door de cliënt zelf geannuleerd worden.
 2. Door voorzetting van het contact na de eerste kennismaking geeft de cliënt aan de algemene cliëntvoorwaarden te hebben gelezen en te aanvaarden.
 3. Wijzingen van deze algemene cliëntvoorwaarden zijn slechts van toepassing als deze door beide partijen ondertekend zijn vastgelegd.

 

ArtikeI 2 – Intake, behandeling en evaluatie

 1. Na aanmelding wordt er zo snel mogelijk een afspraak gemaakt voor een persoonlijk (intake)gesprek.
 2. Tijdens het (intake) gesprek wordt, samen met de cliënt, de hulpvraag in kaart gebracht.
 3. In overleg met de cliënt wordt dan besloten wat het vervolg zal zijn: coaching/hulpverlening/training, verwijzing, of geen vervolg.
 4. Bij ‘geen vervolg’ wordt de cliënt een advies gegeven voor een ander passend hulpverleningstraject.
 5. Na beëindiging van een traject vindt een mondelinge of schriftelijke evaluatie plaats.

 

Artikel 3 – Cliëntplichten

 1. Van de cliënt wordt verwacht dat deze de begeleider goed, eerlijk en volledig op de hoogte stelt van zijn problematiek. Met juiste en volledige informatie kan de begeleider sneller en beter zorg verlenen.
 2. Van de cliënt wordt verder verwacht dat deze zo veel mogelijk met de begeleider meewerkt en adviezen opvolgt.
 3. De cliënt is ten alle tijden, zowel binnen als buiten de praktijk, verantwoordelijk voor zijn/haar eigen gedrag en de gevolgen daarvan.

 

Artikel 4 – Consulten

 1. Standaard bedraagt de gesprekstijd 60 minuten (tenzij anders afgesproken)
 2. De begeleider dient de gesprekken op de afgesproken tijd te laten beginnen, tenzij er een situatie van overmacht plaatsvindt. Van de cliënt wordt verwacht dat deze op tijd is voor de gesprekken.
 3. Telefonische consulten en mailcontact wordt in principe in rekening gebracht wanneer de tijd die dit vraagt meer bedraagt dan 5 minuten. Het wordt aan de beoordeling van de begeleider overgelaten of telefonisch en mailcontact of en hoe in rekening wordt gebracht.

 

Artikel 5 – Annuleringen

 1. Indien cliënten een afspraak willen annuleren, dienen zij dat 24 uur van tevoren te doen, tenzij er een situatie van overmacht plaatsvindt. Dit wordt beoordeeld door de betreffende begeleider.
 2. Annuleringen dienen telefonisch of per mail doorgegeven te worden. Indien de cliënt de afspraak te laat heeft afgezegd, wordt de consultprijs doorberekend.

 

Artikel 6 – Overleg met derden

 1. Er kan overleg met derden plaatsvinden over uw problemen indien u daartoe schriftelijk toestemming heeft verleend. Voor kinderen tot en met 16 jaar geldt dat er altijd contact met de ouders/verzorgers zal worden gezocht en in overleg informatie zal worden gedeeld.
 2. Bij oudere kinderen tot 18 jaar zal indien mogelijk eveneens de aansluiting met ouders gezocht worden. Hier dient wel de toestemming van de betreffende cliënt voor gegeven te worden.
 3.  

Artikel 7 – Bereikbaarheid

 1. De praktijk is bereikbaar via het e-mailadres info@viviano.nl of het gedeelde nummer dat u van uw begeleiderheeft gekregen.
 2. Bij afwezigheid kunt u een bericht achterlaten waarna er zo spoedig mogelijk contact met u wordt opgenomen (max. binnen 2 werkdagen, m.u.v. vakanties).
 3. In geval van crisis dient u contact op te nemen met uw huisarts wanneer u de voicemail bereikt en geen concreet contact met uw begeleider kan krijgen.

 

Artikel 8 – Beëindiging

 1. Elke begeleidingstraject wordt afgesloten met een evaluatiegesprek, tenzij anders afgesproken.
 2. De cliënt kan te allen tijde het contact afsluiten; de begeleider zal echter altijd wel proberen met u te bespreken wat de reden van de beëindiging is.
 3. De begeleider heeft het recht het coachings- of hulpverleningstraject eenzijdig te beëindigen, maar is verplicht om de cliënt op de hoogte te stellen van de beweegredenen.
 4. De begeleider heeft het recht de behandeling met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de cliënt zich agressief gedraagt of onder invloed is van verdovende middelen.

 

Artikel 9 – Tarieven

 1. Een intakegesprek van een uur bij één van de begeleiders kost € 80,-. De consultprijs voor particulieren bedraagt € 80,- per uur
 2. Het uurtarief voor organisaties (i.o.v. werkgever) wordt in overleg vastgesteld.
 3. Viviano is aangesloten bij de LVSC. Wanneer u aanvullend verzekerd bent, worden de kosten mogelijk (deels) vergoed vanuit de ziektekostenverzekering.
 4. Viviano beveelt u aan dit van te voren te checken en is niet verantwoordelijk voor kosten die cliënt al dan niet maakt door de gemaakte afspraken tussen cliënt en zorgverzekeraar.
 5. Viviano staat als instelling ingeschreven bij het CRKBO. De trainingen zijn daarom vrijgesteld van btw.

 

Artikel 10 – Betalingsvoorwaarden

 1. Viviano brengt de consulten bij u in rekening door middel van een (digitale) factuur. U dient deze binnen twee weken te betalen op IBAN NR: NL59 RBRB 0706 6252 50 t.n.v. Viviano coaching, training, hulpverlening
 2. U kunt de rekening daarna indienen bij uw verzekering. Cliënten zijn dus te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het voldoen van de rekeningen van de consulten.

 

Artikel 11 – Wet bescherming Persoonsgegevens

 1. Er worden geen gegevens verstrekt aan derden zonder de expliciete schriftelijke toestemming aan betreffende persoon/instantie, vanwege het beroepsgeheim. Inzage in het dossier door derden, en overleg met derden, vindt alleen plaats na overleg met de cliënt en met expliciete schriftelijke toestemming van de cliënt.

Artikel 12 – Klachten

 1. Indien de cliënt (op wat voor wijze ook) klachten heeft over de behandeling, wordt het zeer op prijs gesteld als de cliënt dat rechtstreeks bespreekt met de begeleider. Dit komt vrijwel altijd ten goede aan de behandeling en daarnaast is het leerzaam voor de begeleider.
 2. In het geval dat de cliënt en begeleider er samen niet uit komen, kan een derde (bv. een onafhankelijk begeleider) gevraagd worden om te bemiddelen en tot een mogelijke oplossing te komen. Indien cliënt en begeleider er dan ook niet uit komen, is er een klachtenregeling. Klik hier voor de klachtenprocedure van de LSVC. 
 
Joke Nobel

Soms moet je alles
opzij leggen en gewoon
eerst even voor jezelf zorgen

Joke Nobel

Contextueel Hulpverlener

Marja Voorsluijs

Als je jezelf en de ander begrijpt en accepteert, heb je veel meer geduld met de ander én met jezelf

Marja Voorsluijs

Trainer en teamcoach PCM

Op de hoogte blijven?

Volg ons op instagram

© 2024 Viviano
Website door Linqq.nl